Visitor guide

  • Návštevníci vstupujú do priestorov Laborartorium výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Vstup je možný, len na základe rezervácie pre maximálne 25 osôb na 1 vstup 30 – 40 minút. Vekové obmedzenie pre návštevníkov nie je.
  • Priestor Laborartorium je galerijné zariadenie, ktoré slúži výlučne na prehliadanie vystavených exponátov a vyhotovovanie fotografií, videa a možnosti zažitia inej pomerovej reality, ako tej v ktorej žijeme.
  • Priestor Laborartorium nie je detským ihriskom, ani neslúži na účely fyzickej aktivity detí ani dospelých.
  • Zariadenia a predmety umiestnené v priestoroch Laborartorium sú výlučne výstavnými exponátmi a nie sú určené na žiadne iné použitie.
  • Priestor Laborartorium nie je monitorovaný a prevádzkovateľ nevykonáva dohľad nad správaním návštevníkov.
  • Návštevníci sú povinný zaobchádzať s vystavenými exponátmi a zariadeniami s príslušnou obozretnosťou a starostlivosťou. Zaväzujú sa prevádzkovateľovi Laborartorium nahradiť akúkoľvek škodu spôsobenú na vystavených exponátoch a/alebo zariadeniach.
  • Návštevníci vstupujú do Laborartorium  výlučne na svoje vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví, ani za materiálnu ujmu návštevníkov, ktorá im vznikla v priestoroch Laborartorium.
  • Návštevníci sú povinní využívať vybavenie Laborartorium v súlade s ich účelom, t.j. výlučne ako výstavné exponáty. Akékoľvek iné použitie nie je dovolené.
  • Dospelé osoby sprevádzajúce maloleté deti vstupujúce do Laborartorium sú povinné dohliadať na správanie sprevádzaných maloletých osôb a zodpovedajú za akúkoľvek materiálnu aj nemateriálnu ujmu, ktorá bude takýmito maloletými osobami spôsobená.

We'll shrink you!

to the chameleon 15x  »  to the hamster 17x  »  to the ant 330x

For schools, nurseries, camps and sport clubswe'll take photos of your visit and send them to your email.Price of photos is included in the entry fee.

Discounted entry fee - schools, nurseries, camps: 3€ / person (teachers and supervision for free).

booking

Booking is required for entryBook an entry via this button or call +421 907 815 891 | Show visitor guide

Entry fee: 4€ / person. Kids under 2 years: free.