Preskočiť na obsah

Návštevnícky poriadok

  • Návštevníci vstupujú do priestorov Laborartorium výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Vstup je možný, len na základe rezervácie pre maximálne 25 osôb na 1 vstup 30 – 40 minút. Vekové obmedzenie pre návštevníkov nie je.
  • Priestor Laborartorium je galerijné zariadenie, ktoré slúži výlučne na prehliadanie vystavených exponátov a vyhotovovanie fotografií, videa a možnosti zažitia inej pomerovej reality, ako tej v ktorej žijeme.
  • Priestor Laborartorium nie je detským ihriskom, ani neslúži na účely fyzickej aktivity detí ani dospelých.
  • Zariadenia a predmety umiestnené v priestoroch Laborartorium sú výlučne výstavnými exponátmi a nie sú určené na žiadne iné použitie.
  • Priestor Laborartorium nie je monitorovaný a prevádzkovateľ nevykonáva dohľad nad správaním návštevníkov.
  • Návštevníci sú povinný zaobchádzať s vystavenými exponátmi a zariadeniami s príslušnou obozretnosťou a starostlivosťou. Zaväzujú sa prevádzkovateľovi Laborartorium nahradiť akúkoľvek škodu spôsobenú na vystavených exponátoch a/alebo zariadeniach.
  • Návštevníci vstupujú do Laborartorium  výlučne na svoje vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví, ani za materiálnu ujmu návštevníkov, ktorá im vznikla v priestoroch Laborartorium.
  • Návštevníci sú povinní využívať vybavenie Laborartorium v súlade s ich účelom, t.j. výlučne ako výstavné exponáty. Akékoľvek iné použitie nie je dovolené.
  • Dospelé osoby sprevádzajúce maloleté deti vstupujúce do Laborartorium sú povinné dohliadať na správanie sprevádzaných maloletých osôb a zodpovedajú za akúkoľvek materiálnu aj nemateriálnu ujmu, ktorá bude takýmito maloletými osobami spôsobená.
E-shop