Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia a upozornenia

1.1 Tieto podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.laborartorium.com, ktorého prevádzkovateľom je Extraprofit s.r.o., so sídlom Rybničná 9209/16, 053 31 Spišská Nová Ves, Slovenko, IČO: 46918698, DIČ: 2023644194, email: info@laborartorium.com.

1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

2. Osobné údaje a ich bezpečnosť – Vaše údaje sú v bezpečí!

2.1 Správcom Vašich osobných údajov je Extraprofit s.r.o., so sídlom Rybničná 9209/16, 053 31 Spišská Nová Ves, Slovenko, IČO: 46918698, DIČ: 2023644194 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Spracúva Vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkuje webovú stránku www.laborartorium.com. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

2.2 Osobné údaje (meno, adresa, email, telefónne číslo), ktoré zákazník zadá pri objednávke tovaru, slúžia len pre účely identifikácie a pri komunikácii na zabezpečenie bezproblémového odoslania tovaru z internetového obchodu www.laborartorium.com. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme so zákazníkom mohli uzavrieť zmluvu. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, nie je možné so zákazníkom uzatvoriť zmluvu. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov našich zákazníkov sú pre nás dôležité, preto tieto údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. 

2.3 Objednávky sa uskutočňujú bez registrácie.

3. Prijatie a vybavenie objednávky a kúpna zmluva

3.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je momentálne na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

3.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme po objednávateľovi požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky budete automaticky informovaní elektronickou poštou – e-mailom.

 3.5 Storno objednávky 

Ak urobíte storno objednávky do jej expedície, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete uskutočniť e-mailom: Info@laborartorium.com, prípadne vykonať telefonicky na: +421 907 815 891. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4. Druh dopravy 

4.1 Slovenská pošta

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! 

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Zásielku posielanú doporučene alebo na dobierku je možné sledovať.

Pozor! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. 

4.2 Záslielkovňa

Zásielkovňa je logistická spoločnosť, ktorá prevádzkuje výdajné miesta po celom Slovensku, v Čechách a iných krajinách EU. Môžu sa nachádzať v rôznych kamenných predajniach, kaviarňach či obchodných centrách.

V pokladni si zvolíte jedno zo stoviek výdajných miest a hneď ako bude zásielka pripravená k výdaju, príde vám SMS a e-mail s heslom, na ktoré bude zásielka vydaná. Štandardne sú zásielky doručované na druhý deň a počkajú na výdajnom mieste 7 dní. Pomocou trasovacieho čísla, ktoré obdržíte na e-mail, môžete sledovať tvoju zásielku TU.

4.2 Osobný odber

Zásielku si vyzdvihnete u nás v LaborARTóriu v Spišskej Novej Vsi na adrese Elektrárenská 1828/1 – v budove supermarket Tempo na poschodí.
Zobraziť na mape >

5. Spôsob úhrady

5.1 Dobierka
Objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti alebo platobnou kartou (ak to prepravca umožňuje).

5.2 Bankový prevod
Tovar vám zašleme po obdržaní úhrady na našom bankovom účte.

5.3 PayPal
Tovar uhradíte elektronicky pomocou služby PayPal.

6. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy vyplnením údajov (uvedením čísla objednávky, mena spotrebiteľa, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí), zaslaných na email info@laborartorium.com. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 3 dni.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), nemôže byť tovar dodávateľom prijatý.

Zákazník, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

8. Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru a ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom si ju prevzal pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k  znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame tovar poslať doporučene. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 6 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady, ktoré vznikli pri zasielaní tovaru k Vám (neplatí pre reklamácie).

8.1. Nedodanie zásielky z dôvodu neprevzatia

Pokiaľ zaslaný tovar neprevezmete z časových alebo iných dôvodov, Váš záujem o tovar však pretrváva a tovar sa nám vráti späť, budú Vám účtované poplatky dopravcu spojené s vrátením zásielky + poplatok za opätovné zaslanie tovaru.

9. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa sa nachádza v úvode podmienok“. Preprava je hradená stranou kupujúceho. Po obdržaní zásielky a uznaní reklamácie Vám budú náklady spojené s odoslaním zásielky vrtené späť na Vami zadaný bankový účet. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklady o kúpe – môžete ich poslať aj elektronicky. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu 

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra a iné.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou alebo živelnými pohromami. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom.

Reklamáciu môžete uplatniť na tejto adrese:

Extraprofit  s.r.o.
Rybničná 9209/16
053 31 Spišská Nová Ves – časť Novoveská Huta

***

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili pri prečítaním obchodných podmienok.

Váš Tím LaborARTorium

Obchodné podmienky sú platné od 04.06.2020 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu. Posledné doplnenie/ aktualizácia: 17.7.2020.

E-shop